Skip to main content

PAGE DESIGN Nederland

Bergerweg 16A, 1815 AD Alkmaar
Inschrijfnummer K.v.K. te Alkmaar: 34105737, sinds 01-10-1998

1. Begripsomschrijvingen

Algemene Voorwaarden
Deze algemene voorwaarden hebben betrekking op de dienstverlening van Page Design Nederland, verder te noemen Page Design, gevestigd in de Bergerweg 16A te Alkmaar.  Ingeschreven in het handelsregister te Alkmaar onder nummer 34105737.

Opdrachtgever
de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Page Design wordt gesloten.

Producten en Diensten
de door Page Design te exploiteren of te leveren producten en diensten; hieronder vallen onder meer het ontwerp, de productie en plaatsing van een website en alle andere aanvullende en ondersteunende producten en diensten.

Overeenkomst
elke wederzijdse acceptatie, mondeling, schriftelijk, op de website met een digitaal formulier, of per e-mail bevestigd, van levering van één of meer producten of diensten van Page Design.

Website
de door of ten behoeve van Opdrachtgever gerealiseerde aanwezigheid op het internet of daarmee vergelijkbare infrastructurele voorzieningen, alsmede de daarin opgenomen of daaraan gerelateerde communicatie- en transactiemogelijkheden.

2. Toepasbaarheid

Deze Algemene Voorwaarden hebben betrekking op alle overeenkomsten en rechtsbetrekkingen tussen Page Design en Opdrachtgever. Afwijkingen op deze Algemene Voorwaarden hebben slechts gelding indien en voor zover zij uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. In alle gevallen waarin deze Algemene Voorwaarden niet of niet volledig voorzien, zijn de algemene voorwaarden van de Federatie van Nederlandse Brancheverenigingen voor Informatietechnologie (FENIT) van toepassing.

Algemene voorwaarden van Opdrachtgever c.q. derden zijn voor Page Design niet bindend en niet van toepassing.

3. Aanbieding en acceptatie

Alle offertes en prijsopgaven door of vanwege Page Design gedaan zijn vrijblijvend, behalve indien door Page Design schriftelijk of per e-mail anders is vermeld. Een aanbieding of offerte gedaan door Page Design heeft een geldigheidsduur van 30 dagen, tenzij anders vermeld.

4. Duur en beëindiging

Indien Opdrachtgever na ondertekening van de offerte het contract wenst te beëindigen – zonder dat Page Design in gebreke is geweest – en Page Design nog géén diensten heeft geleverd, is opdrachtgever altijd verplicht 50% van het overeengekomen offerte bedrag te voldoen.

Indien Opdrachtgever na ondertekening van de offerte het contract wenst te beëindigen – zonder dat Page Design in gebreke is geweest – en Page Design al wél diensten heeft geleverd, is opdrachtgever altijd verplicht 100% van het overeengekomen offerte bedrag te voldoen.

Page Design heeft het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen. Indien Opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd of verkregen of anderszins het vrije beheer of zijn vermogen heeft verloren. Laatstgenoemde partij heeft alsdan geen recht op enige schadevergoeding.

Onverminderd het bepaalde in overige artikelen heeft Page Design het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst te beëindigen indien:

  • Opdrachtgever informatie verspreidt die in strijd is met (inter)nationale wet- en regelgeving;
  • Opdrachtgever informatie verspreidt die discriminerend is ten aanzien van uiterlijk, ras, religie, geslacht, cultuur, afkomst of anderszins kwetsend genoemd kan worden.

5. Levering en leveringstijd

Gegevens en promotiemateriaal die noodzakelijk zijn voor realisatie van de opdracht dienen binnen 30 dagen na het aangaan van de overeenkomst aan Page Design verstrekt te zijn door opdrachtgever.

Indien overschrijding van de afgesproken levertijd dreigt zal dit zo spoedig mogelijk worden medegedeeld. In geval van overmacht aan de zijde van Page Design zal de termijn worden verlengd met de termijn van die overmacht. Excessieve overschrijding van afgesproken levertijd door overmacht aan de zijde van Page Design, zijn geen grond tot ontbinding van de overeenkomst. Page Design- digitale dienstverlening zal haar leveringsplicht ten aanzien van opdrachtgever behouden.

6. Onderhoud en storingen

Ten behoeve van onderhoud kan Page Design tijdelijk (een deel van) de website buiten gebruik stellen. Page Design zal dit tot het minimum beperken en waar dit toch nodig is dit tijdig - rekening houdend met de omstandigheden van het geval - meedelen, tenzij dit in redelijkheid niet mogelijk is.

Indien er een storing optreedt in het functioneren van een website van Page Design dient de storing door of namens Opdrachtgever zo spoedig mogelijk te worden gemeld. Storingen worden zo spoedig mogelijk, doch in elk geval binnen twee werkdagen, nadat zij aan Page Design bekend zijn geworden onderzocht, tenzij dit binnen die termijn in redelijkheid niet mogelijk is.

De kosten voor een storingsonderzoek en de storingsopheffing kunnen aan Opdrachtgever in rekening worden gebracht indien de storing is ontstaan door een handelen of nalaten in strijd met de algemene voorwaarden of de storing is ontstaan door eigen toedoen. Met Opdrachtgever kan een andere regeling ter zake van de kostenverdeling worden overeengekomen.

7. Overmacht

Onder overmacht met betrekking tot de overeenkomst wordt verstaan al hetgeen daaromtrent in wet en jurisprudentie wordt begrepen.

Page Design is niet gehouden aan haar verplichtingen uit de overeenkomst indien nakomen onmogelijk is geworden door overmacht.

8. Prijzen

Alle door Page Design genoemde prijzen, alsmede overeengekomen prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders is vermeld.

9. Betalingsvoorwaarden

De betalingsverplichting van Opdrachtgever gaat in op de dag dat de overeenkomst tot stand komt.

De ter zake van de overeenkomst verschuldigde vergoeding is exclusief btw en eventueel andere uit wettelijke voorschriften voortvloeiende heffingen. Opdrachtgever is voorts de vergoedingen die uit deze voorwaarden voortvloeien, verschuldigd.

De verschuldigde kosten worden met een vooruitbetaling van 50% van het totale factuurbedrag in rekening gebracht, tenzij anders overeengekomen en dienen binnen 14 dagen na factuurdatum te zijn voldaan, zo niet behoudt Page Design het recht de opdracht (tijdelijk) stil te leggen.

Page Design stuurt Opdrachtgever per betalingstermijn een factuur voor de kosten die samenhangen met de overeenkomst.

Het totale factuurbedrag wordt altijd binnen 3 maanden na het aangaan van de overeenkomst in termijnen in rekening gebracht, tenzij Page Design door toerekenbare tekortkoming of overmacht de opdracht niet binnen deze periode heeft kunnen afronden. In het laatste geval zullen slechts de voltooide fases inrekening gebracht worden.

Betalingen dienen altijd binnen 14 dagen na factuurdatum te zijn voldaan.

Indien Opdrachtgever niet tijdig heeft betaald, wordt dit aan Opdrachtgever medegedeeld en wordt daarbij een nadere termijn van betaling vastgesteld. Is ook binnen die termijn niet betaald, dan is Opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. Alle rechtelijke en buitenrechtelijke incassokosten komen vanaf dat moment volledig voor rekening van Opdrachtgever.

Indien Opdrachtgever van mening is dat de in rekening gebrachte kosten onjuist zijn, kan Opdrachtgever de bezwaren binnen 8 werkdagen na datum van de rekening aan Page Design aangetekend schriftelijk kenbaar maken. Na ontvangst van het bezwaar zal Page Design een onderzoek instellen naar de juistheid van het factuurbedrag.

Betaling van de verschuldigde kosten dient plaats te vinden op de rekening van Page Design- digitale dienstverlening, te weten ING bankrekening NL67 INGB 0676 3974 68.

Opdrachtgever is in verzuim vanaf het tijdstip waarop de verschuldigde vergoeding door toedoen van Opdrachtgever niet aan Page Design is voldaan.

Indien verschuldigde bedragen door toedoen van Opdrachtgever niet worden ontvangen, brengt Page Design een vertragingsrente in rekening die gelijk is aan de wettelijke rente, welke verschuldigd zal zijn vanaf het moment dat Opdrachtgever in verzuim is tot aan het moment van incassering.

Indien erdoor achterhouden van informatie, het onduidelijk verstrekken van informatie of het niet volledig aanleveren van informatie meerdere werkzaamheden verricht dienen te worden dan conform de offerte c.q. prijsopgave was overeengekomen en/of om een opdracht correct en volgens wens van de Opdrachtgever te kunnen opleveren zullen de extra kosten die hiermee gemoeid gaan door Page Design worden doorberekend aan Opdrachtgever op basis van nacalculatie tegen het op dat moment geldende uurtarief.

10. Eigendomsvoorbehoud

Het intellectuele eigendomsrecht van al het door Page Design vervaardigde c.q. Opgeleverd materiaal ligt immer bij Page Design. Eveneens nadat de overeenkomst, op welke wijze dan ook, is ontbonden of beëindigd door Opdrachtgever of Page Design.

Het is opdrachtgever niet toegestaan door Page Design vervaardigd c.q. Opgeleverd softwarematige materiaal voor commerciële doeleinden te vermenigvuldigen.

Opdrachtgever kan aanspraak maken op alle in lid 1. van dit artikel bedoelde eigendomsrechten, indien Opdrachtgever een redelijke vergoeding betaalt voor deze rechten. De hoogte van deze vergoeding wordt vastgesteld door Page Design, doch bedraagt ten minste een eenvoud van de som van de eenmalige ontwerpbijdrage en eventuele servicebedragen, zoals die gelden voor een internetsite met de omvangkenmerken van de onderhavige, over te dragen internetsite, op het moment waarop het verzoek tot overdracht bij Page Design is bekendgemaakt door Opdrachtgever.

Indien Page Design er kennis van krijgt dat Opdrachtgever inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van Page Design, waaronder onder meer begrepen het hergebruiken van materiaal of delen van materiaal, als bedoeld in lid 1. van dit artikel, al dan niet na (kopieer)bewerkingen, zal zij Opdrachtgever in gebreke stellen en is Page Design gerechtigd een vergoeding voor de overdracht van intellectuele eigendomsrechten te eisen, waarbij de hoogte van deze vergoeding ten minste tienmaal de waarde bedraagt van de vergoeding als vermeld in lid 3. van dit artikel.

11. Aansprakelijkheid

In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is Page Design slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding, d.w.z. vergoeding van de waarde van de achterwege gebleven prestatie zoals deze overeengekomen is in de offerte c.q. prijsopgave door Page Design. Iedere aansprakelijkheid van Page Design voor enige andere vorm van schade is uitgesloten.

Page Design is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, voorziene winst, gederfde inkomsten, gemiste besparingen, voorziene besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, schade door verlies aan goodwill en reputatie, vermissing, verwisseling of beschadiging van elektronische gegevens of enige andere schade.

Opdrachtgever vrijwaart Page Design voor alle aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden ter zake van schade die op enigerlei wijze is ontstaan door het onrechtmatig, dan wel onzorgvuldig gebruik van de aan Opdrachtgever geleverde producten en diensten van Page Design.

Gezien het op het Internet grote aantal knooppunten met menselijke tussenkomst, het gebruik van lokale netwerken en draadloze communicatie, moet men rekening houden met het feit dat de informatie verkregen of verzonden via het Internet vrij toegankelijk is. Page Design kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie. Page Design is niet aansprakelijk voor beveiliging of misbruik door derden van de gegevens die worden opgeslagen.

Page Design is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van door Opdrachtgever aangeleverd promotiemateriaal.

Page Design kan nimmer verantwoordelijk gesteld worden voor de inhoud van een reeds opgeleverde website. Ongeacht of deze website al dan niet over een Client Management Systeem beschikt.

Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade die Page Design mocht lijden ten gevolge van een aan Opdrachtgever toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst en deze voorwaarden.

Wijzigingen in de gegevens van Opdrachtgever dient Opdrachtgever direct schriftelijk mede te delen aan Page Design. Als Opdrachtgever dit niet doet, is Opdrachtgever aansprakelijk voor eventuele schade die Page Design als gevolg daarvan lijdt.

12. Buitengebruikstelling

Page Design heeft het recht geleverde producten en diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien Opdrachtgever ter zake van de overeenkomst een verplichting jegens Page Design niet nakomt dan wel in strijd handelt met deze algemene voorwaarden. Page Design zal Opdrachtgever hiervan tevoren in kennis stellen, tenzij zulks in redelijkheid niet van Page Design kan worden verlangd. De verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen blijft ook tijdens de buitengebruikstelling bestaan.

Tot indienststelling wordt weer overgegaan indien Opdrachtgever binnen een door Page Design gestelde termijn zijn verplichtingen is nagekomen en een ter zake vastgesteld bedrag voor her indienststelling heeft voldaan.

13. Reclameren

Opdrachtgever dient ter zake van waarneembare gebreken uiterlijk 8 dagen na levering aangetekend schriftelijk te reclameren, bij gebreke waarvan elke aanspraak jegens Page Design vervalt.

Reclame ter zake van onzichtbare gebreken dient schriftelijk te geschieden door middel van een aangetekende brief binnen 8 dagen nadat het gebrek is geconstateerd, geconstateerd had kunnen worden of had behoren te worden geconstateerd. Gebeurt dit niet dan vervalt elke aanspraak ten aanzien van Page Design.

Indien reclame gegrond is worden de geleverde producten of diensten na overleg aangepast of vervangen.

Reclame schort de verplichtingen van opdrachtgever niet op.

14. Informatieverstrekking

Gegevens en promotiemateriaal die noodzakelijk zijn voor realisatie van de opdracht dienen binnen 30 dagen na het aangaan van de overeenkomst aan Page Design verstrekt te zijn door Opdrachtgever. Indien opdrachtgever hiermee in gebreke blijft, zal Page Design Opdrachtgever hiervan in kennis stellen, tenzij zulks in redelijkheid niet van Page Design kan worden verlangd. De verplichting tot betaling van het totale factuurbedrag binnen 3 maanden na het aangaan van de overeenkomst blijft bestaan.

Page Design zal vertrouwelijkheid betrachten ten aanzien van alle informatie die zij van Opdrachtgever verkrijgt waarvan zij uit de aard van de informatie het vertrouwelijke karakter kan opmaken.

15. Wijziging van de voorwaarden

Page Design behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na schriftelijke bekendmaking van de wijziging.

Indien Opdrachtgever een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de overeenkomst ontbinden tegen deze datum of op de ontvangstdatum van de opzegging indien deze na de ingangsdatum van de wijziging is.

16. Geschillenregeling en toepasselijk recht

Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard, zullen overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Page Design en Opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen.

Op de overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

U kunt de Algemene voorwaarden als PDF downloaden.